งานประกันคุณภาพ 1. คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [download]
  • เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา [download]
  • เล่มที่ 3 แผนพัฒนาการการจัดการศึกษาของสถานศึกษา [download]
  • เล่มที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา [download]
  • เล่มที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา [download]
  • เล่มที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา [download]
  • เล่มที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา [download]
  • เล่มที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง [download
  • แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ [download
  • แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ [download
  • แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [download
  • แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [download
  • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) [Download]
  • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ระดับปฐมวัย ฉบับสถานศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) [Download]
 2. แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  [download]
 3. แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน [[download]
 4. การเตรียมข้อมูลของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินจากสมศ. รอบ 3  
 5. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 6. ค่าขีดจำกัดล่างของคะแนนสอบ O-NET (ระดับประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2554  
 7. ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น